Regulamin 
Chatki Nad Jeziorem

Definicje:

Wynajmujący – właściciel Chatki Nad Jeziorem
Najemca – osoba dokonująca najmu Chatki Nad Jeziorem

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Chatki Nad Jeziorem. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo całej Chatki dla maksymalnie 5 osób. Minimalny czas wynajęcia: 3 doby.
 3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Chatki oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja wstępna obowiązuje 48 godzin.
 4. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: kontakt@chatkanadjeziorem.pl lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować gotówką (z góry) w dniu przyjazdu.
 8. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 500 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia Chatki przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Chatki, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.

§2 POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Chatki Nad Jeziorem, najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego.
 4. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Chatki przez innych gości.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Chatce w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 9. Najemca nie może użyczać albo oddawać Chatki w podnajem innym osobom.
 10. Większa liczba osób niż 5 może przebywać w Chatce i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Chatki (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Chatkę, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Chatce.
 13. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 14. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Chatki Nad Jeziorem zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 15. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci).
 16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 17. W Chatce, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, którą należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Gaśnica umieszczona jest przy drzwiach frontowych. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie Chatki.
 18. W Chatce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Chatce nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Chatki łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 20. Piec w kuchni jest elementem dekoracji. Zabrania się rozpalania ognia.
 21. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Chatce. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 22. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu czy wody.
 24. Najemca zobowiązany jest używać Chatki zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz Chatki (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 25. Każdorazowo opuszczając Chatkę, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w Chatce Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
 27. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Chatce i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 28. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Chatki w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia Chatki w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 50 zł z kaucji na poczet sprzątania.
 29. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

§3 UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Chatkę nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.